Личный кабинет
Почта/Логин:

Ваш пароль:

Введите число с картинки
Проверочный код
Регистрация
Восстановить пароль
Наш опрос
Я передаю показания

С регистрацией через сайт
Без регистрации через сайт
По телефону
SMS сообщением
Не передаюРезультаты
Другие опросы

Ответов 11671
x
Главная>Информация>Водоотведение>Додаток до рішення № 377 від «29» березня 2011року

Додаток до рішення № 377 від «29» березня 2011року


                                                                                                                                      Додаток

                                                                                                                           до рішення сесії

                                                                                                            від «29» березня 2011року

                                                                                                                                        № 377

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК

ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

- СТІЧНІ ВОДИ ПІДПРИЄМСТВ (Абонентів) - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, гарячого, технічного, тощо), з усіх джерел водопостачання, а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів).

- ВОДОКАНАЛ – ТОВ «ТАУН СЕРВІС».

- АБОНЕНТ ВОДОКАНАЛУ – юридична особа або фізична особа, яка зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством, що уклала договір з Водоканалом про надання послуг водопостачання та (або) водовідведення (Далі- Договір).

- СУБАБОНЕНТ – водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережу Абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

-ОБ’ЄКТ ПІДПРИЄМСТВА – окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення.

- ДК - допустимі концентрації забруднюючих речовин.

- ЛОКАЛЬНА КАНАЛІЗАЦІЯ – сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства, території.

- ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ - споруди для попереднього очищення стічних вод окремого Підприємства до відповідних вимог.

- КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИПУСК ПІДПРИЄМСТВА - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор.

- КОНТРОЛЬНИЙ КОЛОДЯЗЬ - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства (Абонента) безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора.

- ЗАЛПОВЕ СКИДАННЯ У КАНАЛІЗАЦІЮ - скидання стічних вод із концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують встановлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Сєвєродонецьк (далі - Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року №188/98-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» із змінами і доповненнями, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, Будівельних норм і правил «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” (БНіП 2.04.03-85, окрім п. 6.2), Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом № 190 МінЖКГ України 27.06.2008 р., Інструкції про встановлення та стягнення сплати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19 лютого 2002 року № 37.

1.2. Система каналізації м. Сєвєродонецьк призначена для транспортування та очищення господарсько-побутових стічних вод міста та близьких до них по складу промислових стічних вод.

ТОВ “ТАУН СЕРВІС” несе відповідальність, передбачену законодавством, за технічний стан мереж і споруд систем каналізації, що знаходяться на його балансі, та перевищенні показників забруднюючих речовин або обсягів стічних вод наведених у договорі з ЗАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”

1.3. Правила регламентують умови користування системою каналізації міста з метою забезпечення:

 • безаварійної роботи, безпечної експлуатації і довговічності каналізаційної мережі і споруд, що на ній розташовані;

 • забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища.

1.4. Правила поширюються на всі підприємства, установи і організації, юридичні та фізичні особи, що зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які скидають свої стічні води в систему каналізації м. Сєвєродонецьк (далі Абоненти). Правила є обов'язковими для Абонентів всіх форм власності.

1.5. Правила містять:

 • права та обов’язки Водоканалу та Абонентів;

 • умови приєднання і правила користування Абонентами міською каналізаційною системою;

 • вимоги до стічних вод, що надходять у міську каналізаційну мережу, перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему водовідведення, з урахуванням можливості їх приймання діючою станцією біологічної очистки;

 • умови і порядок приймання рідких відходів від об’єктів, які не приєднані до міської каналізаційної системи;

 • систему контролю за скиданням Абонентами стічних вод у каналізаційну мережу м. Сєвєродонецьк та за виконанням цих Правил;

 • встановлення плати за скид стічних вод та відповідальність Абонентів за порушення Правил.

1.6. При здійсненні контролю за скидом Абонентом стічних вод у міську каналізаційну мережу Водоканал керується цими Правилами.

1.7. Відносини Водоканалу і Абонентів, у тому числі й питання про відповідальність Абонентів за порушення даних Правил, будуються на засадах цивільно-правових договорів згідно з їх умовами.

 

II. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВОДОКАНАЛУ ТА АБОНЕНТІВ

2.1. Водоканал зобов’язаний:

2.1.1.Забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод Абонента в систему каналізації міста Сєвєродонецьк, які не порушують роботу каналізаційних мереж і споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації, а також відповідають п.4.2 «Правил приймання стічних вод у систему каналізації м. Сєвєродонецьк» та умовам укладеного Договору.

2.1.2. Встановлювати Абонентам режим, кількість та якість скиду стічних вод до міської каналізації з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні Договорів, які не підлягають погодженню з місцевими органами Мінприроди та МОЗ України.

2.1.3. Після внесення змін до Правил доводити Абонентам протягом одного місяця про зміни у вимогах до якісних показників стічних вод.

2.1.4. Проводити хімічний аналіз стічних вод Абонентів з метою визначення відповідності фактичних концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах Абонентів встановленим допустимим концентраціям (далі - ДК).

2.1.5. Здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації населеного пункту, умовами скиду стічних вод та за виконанням Абонентами Правил і вимог Договору.

2.1.6. При виявленні перевищення встановлених ДК або інших порушень цих Правил, Водоканал зобов’язаний у встановленому порядку пред’являти Абонентам рахунки, а в разі несплати рахунків – звертатись до господарського суду з позовом щодо примусового стягнення заборгованості.

 

2.2. Водоканал має право:

2.2.1. Контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Абонентів.

2.2.2. Здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби) відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються Абонентом.

2.2.3. Пред’являти Абонентам у встановленому порядку рахунки при порушенні Правил та скиду понаднормативних забруднень .

2.2.4. Вимагати від Абонентів розробки та будівництва локальних очисних споруд при систематичних випадках скиду Абонентом понаднормативних забруднень, на випуску стічних вод в контрольний колодязь.

2.2.5. Погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Абонентів, провадити контроль ефективності їх роботи та вимагати їх наладки або реконструкції для досягнення вимог Правил.

2.2.6. Відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі комплексу очисних споруд ЗАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот” з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.

2.2.7. Обмежити обсяг або заборонити скид стічних вод Абонента у міську каналізацію при загрозі виходу з ладу мереж та порушення технологічного режиму роботи очисних споруд з вини Абонента, при невиконанні Абонентом цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті Абонентом послуг водовідведення.

2.2.8. Відключати Абонента від мереж водопроводу та каналізації у випадках зумовлених пп. 7.16, 7.17 даних Правил. При цьому за збитки Абонентів Водоканал відповідальності не несе.

2.2.9. Проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем Абонентів. При виявленні порушень встановлювати терміни їх усунення.

2.2.10. Вимагати від Абонентів розробки та узгодження з Водоканалом заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК. При порушенні затверджених заходів та їх невиконанні в узгоджений термін, Водоканал має право обмежити свої послуги шляхом відключення Абонента від водопровідної та каналізаційної мережі, передчасно попередивши його про це (див. п. 7.16. ).

2.2.11. У випадку систематичного порушення Абонентом цих Правил, у тому числі причетності Абонента до загазованості колекторів, встановлювати для винних Абонентів плату за скид всього обсягу стічних вод з понаднормативними забрудненнями до усунення недоліків (див. роз. 7 )

2.2.12. При виявленні порушень Правил і для вжиття відповідних заходів, Водоканал має право передавати до уповноважених державних органів матеріали стосовно Абонентів, якими ці порушення були допущені.

 

2.3. Абоненти зобов’язані:

2.3.1. Виконувати в повному обсязі вимоги даних Правил та Договору, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги.

2.3.2. Вести і в разі необхідності оновлювати паспорт водного господарства підприємства.

2.3.3. Дотримувати встановлені Водоканалом кількісні та якісні показники стічних вод на каналізаційних випусках. При порушенні Правил вживати необхідні заходи для їх усунення, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи.

2.3.4. Оплачувати протягом 30 днів рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників.

2.3.5. Виконувати очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води не відповідають вимогам Правил. Якщо Абонент не може виконати ці умови, Водоканал має право встановити термін для їх виконання.

2.3.6. При зміні об’єму або характеристики якості стічних вод - звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов та переоформлення Договору.

2.3.7. Надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод, вивченні режиму їх скиду, обстеженні систем водопроводу і каналізації Абонента та локальних очисних споруд.

2.3.8. Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам міської каналізації.

2.3.9. Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення систем міської каналізації у разі погіршення їх технічного стану та аварійних руйнувань з вини Абонента.

2.3.10. Здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані. Підприємства, перелік яких розміщено на офіційному сайті Водоканалу надають ці дані 1 раз на квартал, для інших підприємств, що не ввійшли до переліку — не рідше ніж 1 раз на рік. Даний перелік затверджується рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради та оновлюється щороку.

Примітка:

У разі незгоди підприємства (обгрунтовані причини), щодо включення в перелік, Абонент письмово звертається до Водоканалу з проханням провести обстеження та зробити висновок, щодо доцільності включення до переліку та надання щоквартально результатів лабораторного контролю.

2.3.11. Забезпечити безперешкодну можливість проведення службами Водоканалу у будь-який час доби обстеження системи водовідведення Абонента у т.ч. роботи локальних очисних споруд, умов та якості скиду стічних вод у міську каналізацію, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, обумовлених цими Правилами та Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

2.3.12. Письмово повідомляти Водоканал про усунення порушень в терміни встановлені Водоканалом.

2.3.13. Утримувати контрольні колодязі в належному стані, у разі необхідності обгородити їх та забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду та не захаращувати сміттям, будівельними матеріалами, транспортом тощо).

2.3.14. У 7-денний термін повідомити Водоканал про зміни в діяльності Абонента, що регламентують стосунки з Водоканалом (зміни власника Абонента, передача з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміни технологічних процесів або суттєвих змін в обсягах водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта тощо). Після чого в установленому порядку переоформити Паспорт водного господарства.

 

2.4. Абоненти мають право:

2.4.1. Користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стоків після виконання технічних умов приєднання до системи водовідведення м. Сєвєродонецьк та укладення Договору, при умові виконання вимог даних Правил.

2.4.2. Ознайомитись з нормативною документацією щодо приймання стічних вод Абонентів в систему каналізації м. Сєвєродонецьк у Водоканалі.

2.4.3. Направляти свого уповноваженого представника для присутності при контрольному відборі проб стічних вод.

2.4.4. Перед відбором проб оглядати обладнання, надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення.

2.4.5. Направляти уповноваженого представника Абонента в лабораторію де будуть проводитися аналізи та бути присутнім при виконанні аналізу проб стічних вод.

2.4.6. Оскаржувати неправомірно виставлені рахунки та вимагати результати аналізів стічних вод Абонента.

2.4.7. «При виникненні розбіжностей стосовно доказу провини Абонента з вини якого виникло руйнування каналізаційних мереж, їх захаращення та інше (при незгоді Абонента з доказами та рішенням Водоканалу) Абонент має право залучити незалежну експертизу для обґрунтування або спростування його провини. Затрати на оплату незалежної експертизи покладаються:

 • при підтвердженні вини та об'ємів руйнувань — на Абонента;

 • при спростуванні вини та об'ємів руйнувань — на Водоканал.

На час проведення незалежної експертизи або судового розгляду, де визначається вина Абонента, Водоканал не обмежує подачу води та приймання стічних вод при умові, що це не призводить до подальшого руйнування каналізаційних мереж».

 

III. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ І УМОВИ КОРИСТУВАННЯ АБОНЕНТАМИ МІСЬКОЮ КАНАЛІЗАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ.

 

3.1. Взаємовідносини між Водоканалом і Абонентами регулюються Договором, цими Правилами і нормативними актами, що діють у період дії Договору.

3.2. Підключення нових Абонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності проекту приєднання до каналізаційної мережі м. Сєвєродонецьк, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом, технічних умов.

3.3. Договір розробляє Водоканал. Умовами приймання стічних вод Абонентів у систему каналізації є:

 • Обсяги та режим скиду стічних вод;

 • Розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

 • ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Абонентом;

 • Права та обов’язки сторін Договору;

 • Відповідальність сторін Договору;

 • Встановлення межі відповідальності за стан та експлуатацію каналізаційних мереж згідно Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом № 190 МінЖКГ України 27.06.2008 р.

За згодою сторін в Договорі можуть бути зазначені інші істотні умови.

3.4. Паспорт водного господарства розробляється Абонентами та надається до Водоканалу.

3.5. Абонент не має права скидати стічні води у міську комунальну каналізаційну систему без Договору на водопостачання і водовідведення.

3.6. Для укладання Договору Абонент не менш, ніж за місяць до початку скиду стічних вод надає такі документи:

 • лист-заявку на укладання Договору із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об’ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристику складу стічних вод за кожним з випусків;

 • Схему або генплан об’єкта в масштабі 1:500 з внутрішньою мережею

каналізації Абонента, випусками до міської системи і вказаними контрольними

колодязями;

 • Індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

 • При наявності у Абонента локальних очисних споруд він надає: схему локальних очисних споруд; копію довідки або договору про місце заховання відходів очистки, і термінах їхнього вивозу.

3.7. Обсяги стічних вод, що скидаються Абонентом у міську каналізацію визначаються і встановлюються Договором.

3.8. При розширенні, реконструкції або будівництві об'єкта водовідведення виконавець проектних робіт зобов'язаний:

 • одержати ТУ на розробку проекту;

 • узгодити з Водоканалом проектну документацію.

3.9. Водоканал розглядає надані матеріали у місячний термін і при відповідності документації цим Правилам, оформляє Договір.

3.10. Підставами для відмови в укладенні Договору :

 • забруднення стічних вод речовинами, скид яких заборонено (див. роз. 4. Правил);

 • значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації каналізаційної мережі (наприклад через загазованість колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод;

 • перевантаження (зниження пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

3.11. У випадку невідповідності скиду умовам Договору, Абонент зобов'язаний узгодити з Водоканалом необхідні заходи. На цей період може бути укладений тимчасовий Договір, що передбачає сплату за скидання стічних вод Абонентом за підвищеним тарифом.

3.12. У 20-денний термін Абонент зобов’язаний оформити Договір зі свого боку та вернути один примірник Договору до Водоканалу.

3.13. Договір набирає чинності після досягнення домовленості з його умов та підписання сторонами.

3.14. До юридичної або фізичної особи, що зареєстрована, як суб’єкт підприємницької діяльності, яка підключилась до каналізаційної мережі без Договору з Водоканалом застосовуються заходи, відповідно до п.7.16. Правил.

3.15. Усі майнові спори стосовно Договору вирішуються згідно з чинним законодавством України.

3.16. Приєднання каналізаційної мережі Абонента до міської комунальної системи водовідведення і обладнання контрольного колодязя виконується силами і за кошти Абонента.

3.17. Випуск з контрольним колодязем знаходяться на балансі Абонента. Експлуатація, реконструкція і ремонт випуску від контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній мережі провадиться Абонентом під технічним наглядом Водоканалу.

3.18. Контрольні колодязі, а також колодязі, які встановлені на мережі Абонента або на мережі міської каналізації, що проходить через територію Абонента, повинні завжди бути доступні для огляду, вільні від завалів грунтом, будівельним сміттям, та інше. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсуненими люками, отворами в кришках люків. Взимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу та льоду. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив’язкою на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів Абонент зобов’язаний придбати нові.

3.19. Абонент несе відповідальність за кількісний і якісний склад стічних вод Субабонента. У випадку відмови Абонента відповідати за якість і кількість стічних вод Субабонента, останній (Субабонент) повинен укласти окремий договір з Водоканалом.

3.20. Відповідальність за якісні показники стічних вод орендаторів не житлових та виробничих приміщень несе Абонент - орендодавець.

3.21. При необхідності перекладання аварійних або заміні зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонента, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких склалося їх руйнування (див. п. 7.20).

3.22. Будь - які зміни якісного або кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися Абонентом з Водоканалом у місячний термін.

3.23. Забороняється скид стічних вод декількох Абонентів в один випуск.

3.24. Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлюваних робіт Абоненти повинні терміново інформувати Водоканал.

3.25. У випадку стихійного лиха, аварії на мережах або спорудах каналізації, відключення електроенергії по незалежним від Водоканалу обставин, Водоканал відключає Абонентів від міської каналізації без попередження. За збитки Абонентів Водоканал відповідальності не несе.

IV. ВИМОГИ ДО СТІЧНИХ ВОД , ЩО НАДХОДЯТЬ У МІСЬКУ СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ.

 

4.1 До системи каналізації міста можуть бути прийняті стічні води підприємств, які не призведуть до порушення роботи каналізаційної мережі та споруд, є безпечними для обслуговуючого персоналу і можуть бути очищені разом з побутовими стічними водами.

4.2 Для всіх Абонентів, що скидають стічні води в систему каналізації м. Сєвєродонецьк, встановлені допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин, що наведені у таблиці 1. Ці ДК встановлені згідно положень “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України”, “Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”, а також виходячи з технічних можливостей міської каналізаційної мережі і очисних споруд.

Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод підприємств для безпечного їх відведення каналізаційною мережою

Таблиця 1

№ з/п

Показники якості

стічних вод

Одиниці вимірювання

Допустимі

величини

1

2

3

4

1

Азот амонійний

мг/л

27,0

2

Азот нітритний

мг/л

0,5

3

Азот нітратний

мг/л

3,5

4

Сульфат-іона

мг/л

350,0

5

Фосфат-іона

мг/л

8,4

6

Хлорид-іона

мг/л

96,0

7

Сухий залишок

мг/л

820,0

8

Завислі речовини

мг/л

185,0

9

Аніон активних миючих речовин (СПАР)

мг/л

0,39

10

Нафтопродукти

мг/л

0,3

11

Мідь

мг/л

0,03

12

Цинк

мг/л

0,07

13

Нікель

мг/л

0,15

14

Свинець

мг/л

0,003

15

Залізо

мг/л

0,64

16

Алюміній

мг/л

0,03

17

Хром +3

мг/л

0,016

18

Хром +6

мг/л

0,016

19

Ванадій

мг/л

0,008

20

ХСК

мг/л

250,0

21

БСК5

мг/л

190,0

22

рН

 

6,5-8,5

23

Температура

0С

40

24

Кольоровість

0

70

 

Примітка:

1) ХПК не повинна перевищувати БПК5 більш ніж в 2,5 рази.

2) Забруднюючи речовини в стічних водах Абонентів, що не ввійшли у даний перелік, не повинні перевищувати ДК, що розраховані на основі гранично допустимої концентрації (ГДК) цих речовин у водоймі рибогосподарського водокористування (див. додаток 2 “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України” наказ Держбуду України №37 ).

3) Допустимі концентрації забруднюючих речовин в стічних водах не можуть бути менші ніж концентрації даних речовин в вхідній питній воді.

4.3. Якщо Абонент не може забезпечити виконання даних Правил за деякими показниками але проводить роботи по досягненню встановлених нормативів, він звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та доданням графіку заходів доведення якості та режиму їх скидів до вимог даних Правил .

Водоканал розглядає подані матеріали у 15-денний термін і може прийняти рішення про укладання Договору з Абонентом про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Абонента додаткову плату на відшкодування витрат за очищення понаднормативних забруднених стічних вод (не більш ніж на рік). Розрахунок додаткової плати див.п.7.9 .

4.4. Забороняється скид у міську каналізаційну мережу:

а) стічних вод, що мають:

 • температуру вище 40 0С

 • рН нижче 6.5 або вище 9.0;

 • ХСК вище БСК 5 більш ніж у 2,5;

б) стічних вод, що містять:

 • містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

 • містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);

 • містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

 • містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблені методи аналітичного контролю;

 • містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

 • містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі – СПАР), які важко руйнуються;

4.5. Категорично забороняється скидати у міську каналізаційну мережу:

 • кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

 • концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

 • стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

 • стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

4.6. Стічні води, що містять радіоактивні, токсичні та бактеріальні забруднення, перед скидом у каналізацію населених пунктів повинні бути знешкоджені і знезаражені на локальних очисних спорудах Абонента з обов’язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

4.7. При порушенні Абонентом вимог п.п.4.5. – 4.6. Водоканал ставить питання перед компетентними органами про притягнення винних до відповідальності.

4.8. Перелік речовин, що заборонені до скиду в систему каналізації м. Сєвєродонецьк, встановлюється єдиним для стічних вод усіх категорій Абонентів.

4.9. Суворо забороняється об'єднання виробничих стічних вод у каналізаційній мережі, внаслідок якого утворюються емульсії, отруйні або вибухонебезпечні гази, а також велика кількість нерозчинних речовин.

4.10. Забороняється скид рідких нечистот у систему міської каналізації в місцях неузгоджених з Водоканалом (див. розд. 5).

4.11. У випадку, коли обсяг або склад стічних вод змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скидах дуже концентрованих стічних вод, на Підприємствах та інших об’єктах необхідно встановлювати спеціальні ємності – усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск виробничих стічних вод у міську каналізаційну мережу.

4.12. Абоненти несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення цих Правил і за аварійні ситуації, що можуть виникнути на міських каналізаційних мережах і очисних спорудах внаслідок скидання Абонентом у каналізацію забруднень, що кількісно і якісно не відповідають вимогам цих Правил (див. роз.7).

V. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ

5.1 Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у міську каналізацію від не каналізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші рідкі побутові відходи.

5.2. Об’єми водовідведення з не каналізованого об’єкту розраховуються на підставі затверджених згідно з чинним законодавством України норм водоспоживання з урахуванням ступеню благоустрою приміщень та кількості робітників, але не менш 25 л/доб на 1 людину (БНіП 2.04.03-85 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” п.2.4.).

5.3. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок, БСК повн. не повинно перевищувати 1000 мг/л.

5.4. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

5.5. Улаштування, експлуатація вигрібних ям та збирання рідких відходів з не каналізованих об’єктів здійснюється згідно з вимогами СанПіН 42-128-4690-88.

5.6. Відношення води, що додається до кількості рідких відходів належить приймати 1:1.

5.7. Забороняється скидати в міську каналізаційну мережу дощові і розталі води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів.

5.8. Перевезення рідких відходів від місця їхнього збору до зливної камери Водоканалу здійснюється тільки спеціалізованими машинами.

5.9. Перевезення рідких відходів до місця скиду у міську каналізаційну мережу здійснюється силами Підприємств, що мають ліцензію на виконання даного виду діяльності, що в подальшому іменуються - Перевізники.

5.10. Перевізник зобов'язаний одержати у Водоканалі Дозвіл за умови оплати витрат Водоканалу на їх транспортування і очищення. Дозвіл видається терміном на один рік.

5.11. Для одержання Дозволу Перевізник зобов'язаний надати Водоканалу дані про загальний об’єм стоків (м3/доб), характеристику його якості, перелік підприємств що користуються його послугами, та дані про об’єм та якісний склад їх стоків.

5.12. Перевізник відповідає за об’єми і якісні показники рідких відходів, що скидаються.

5.13. При зміні найменування Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник, зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Водоканал.

5.14. Технічний контроль за виконанням вимог цього розділу здійснює Водоканал.

5.15. При порушенні правил збору, вивозу і скиду рідких відходів Перевізник сплачує послуги, надані Водоканалом, за підвищеним тарифом.

5.16. Підключення Абонентів, що мали вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться Водоканалом у встановленому порядку.

5.17. Абонент, Перевізник не має права вивозити рідкі відходи при відсутності Договору на їх злив та очищення (або після закінчення терміну його дії).

За несанкціонований злив рідких відходів Абонент сплачує за послуги Водоканалу відповідно до п. 7.24 даних Правил.

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА СКИДАННЯМ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ МЕРЕЖУ

6.1. Абоненти, згідно п. 2.3.10., зобов’язані здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. При наявності локальних очисних споруд, Абоненти повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на локальні очисні споруди, очищених стічних вод та враховувати об’єми виділених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи, які зберігаються на підприємстві у особи, відповідальної за водовідведення.

Місця та періодичність відбору проб мають бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах.

6.2. Всі Абоненти, згідно п.2.3.10, зобов'язані подавати Водоканалу звітні дані у формі довідки про об’єми і якісний склад стічних вод, а також режим їх скиду до міської каналізації. Інформацію підписує керівник підприємства та особа, відповідальна за водовідведення.

У разі технічної неможливості відібрати стічні води для аналізу, підприємства розробляють наказ з планом заходів по недопущенню скидання стічних вод з перевищенням концентрації забруднюючих речовин з визначенням відповідальних осіб. Даний наказ з планом щорічно надають до Водоканалу, а також інформують Водоканал про хід виконання наказу щоквартально. Керівники підприємств і організацій несуть відповідальність за достовірність інформації.

6.3. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Абоненти.

6.4. Абонент повинен забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь який час доби контроль за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.

6.5. З метою контролю якості стічних вод Абонента Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скидання понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Абонентів виконується уповноваженими представниками Водоканалу і уповноваженого представника Абонента, що фіксується у Акті відбору проб (додається) у двох примірниках, які підписують як працівники Водоканалу, так і представник Абонента.

У разі неявки уповноваженого представника Абонента або при його відмові підписати акт останній підписується представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника Абонента, який відмовився підписати Акт.

6.6. При відмові Абонента виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Абонента після його прибуття (для підприємств, що працюють цілодобово - більш ніж 30 хвилин, для підприємств, що працюють за нецілодобовим графіком: в робочий час - більш ніж 30 хвилин, в неробочий час - 1,5 години) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Абонента, Водоканал виставляє Абоненту рахунок за понаднормативне скидання забруднень за розрахунковий місяць, у якому було вчинено дане порушення (див. п. 7.13.). Дані порушення повинні бути належним чином зафіксовані.

6.7. Правила відбору проб:

6.7.1. Місцем відбору проб стічних вод Абонента при плановому контролі складу і властивостей стічних вод є контрольний колодязь (камера) на випуску стічних вод Абонента до системи міської каналізації.

6.7.2. Крім планового контролю Водоканалу, відбір проб може бути зроблений за вимогою санітарних органів, органів охорони природи і прокуратури.

6.7.3. При позаплановому контролі місце відбору проб визначається в залежності від поставлених задач (колодязь, камера, усереднювач, очисні споруди, тощо).

6.7.4. Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення Абонента.

Відбір проб провадиться з лотка контрольного колодязя.

6.7.5. Абонент зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

6.7.6 Аналіз проб стічної води здійснюються лабораторією, що акредитована встановленим порядком за правилами, чинними в Україні для галузі аналізу стічних вод.

6.7.7. Найменший загальний об’єм робочої проби 1,0 л.

6.7.8. Робоча проба – це проба, за результатами аналізу якої визначаються концентрації забруднюючих речовин (Сф), робиться висновок щодо перевищень ДК забруднюючих речовин.

6.7.9 У разі паралельного відбору проб стічної води для аналізу в лабораторії Абонента та лабораторії Водоканалу відбираються дві контрольні проби (1,0 л.), які запечатуються, скріплюються підписами представників Водоканалу та Абонента і зберігається як у Водоканалі так і у Абонента. Про Правила зберігання проби Водоканал інформує Абонента.

6.7.10 Якщо мають місце розбіжності результатів аналізів, контрольна проба розпечатується


 


VII. ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ м. СЄВЄРОДОНЕЦЬК І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ


7.1. Всі пункти даного розділу встановлені згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів і Правил приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ країни, затверджених наказом Держбуду України №37 від 19.02.02 р. і зареєстрованих Мінюстом України 26.04.02 р.


7.2. Величина плати за скид стічних вод у міську систему каналізації (Пс) розраховується за формулою:


Пс = Т * Vдог + 5 Т * Vп.дог + Vпз * Кк * Нп,


де : T - тариф, встановлений за надання послуг водовідведення Абонентам, грн/м3;


Vдог - обсяг скинутих Абонентом стічних вод у межах, обумовлених Договором, куб.м;


Vп.дог - обсяг скинутих Абонентом стічних вод понад об’єми, обумовлені Договором, куб.м;


Vпз - обсяг скинутих стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб.м.;


Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;


Нп - встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації міста, грн./куб.м. (див. п. 2.3. ”Інструкції...”наказ №37). Нп встановлюється Водоканалом на рівні виробничої собівартості очищення 1 куб. м стічних вод визначений згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.


7.3. За збільшення об’єму і погіршення якісного складу стічних вод, у порівнянні з зафіксованими у Договорі відповідальність несуть керівники Абонентів.


7.4. У випадку перевищення договірних об’ємів скиду стічних вод Абонентів у міську каналізацію, за об’єми стічних вод, що перевищують зазначені в Договорі, Абоненти сплачують послуги Водоканалу у п'ятикратному розмірі основного тарифу.


7.5. При перевищенні вмісту забруднюючих речовин в стічних водах Абонента при скиді у міську каналізацію, порівняно з встановленими ДК, Абонент сплачує Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, яка рахується за встановленим нормативом плати за очищення 1 куб.м. стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нп), об’ємом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Vпз) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.


7.6. При перевищенні фактичної концентрації одного з показників забруднень (Сф) над допустимою концентрацією (ДК), встановленою Договором, коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначається за формулою:


Кк = (Сф/ДК) - 1


Коефіцієнт кратності при перевищенні допустимої концентрації (ДК) однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених п.п. 7.8.1 і п.7.8.6.


7.7. При встановленні факту одночасного скидання в міську каналізацію декількох забруднюючих речовин у концентраціях, що перевищують ДК, Кк визначається по формулі:


Кк =∑((Сф - ДКі)/ДКі)


де: Сфi - фактична концентрація в стічних водах Абонента i- ї речовини, мг/ л;


ДКi - допустима концентрація i –ї речовини, що встановлена Договором для даного Абонента, мг/ л.


Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше 10. (Якщо за розрахунком вийшло, що Кк більше ніж 10, то приймають Кк=10).


7.8. У випадку порушення Абонентами Правил у частині загальних вимог до якості стічних вод, що скидаються в міську каналізацію, порушники сплачують за послуги Водоканалу з коефіцієнтом кратності Кк:


7.8.1. за відхилення показника рН від встановлених меж на одну одиницю застосовується Кк=2, на дві та більше одиниці - Кк=10. При відхиленні показника на величину 0,5 і більше рН, Кк рахується як за відхилення на одиницю рН. При відхиленні менш ніж на 0,5 рН – відхилення показника не враховується.


7.8.2. за перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:


Кк = ХСК/(2,5 * БСК5) - 1


7.8.3. за скид стічних вод з температурою вище 400С, скид тільки мінеральних солей: Кк=2;


7.8.4. за скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації та за скидання речовин, заборонених до скиду в міську каналізацію: Кк=5;


7.8.5. за встановлений факт скиду токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено Договором або Правилами: Кк=5;


7.8.6. за встановлений факт залпового скиду забруднюючих речовин: Кк=10.


7.9. Якщо Абонент не має можливості досягти необхідних нормативів за показниками концентрації забруднень, але розробляє заходи і проводить роботи по досягненню встановлених нормативів (див. п 4.3.), то для такого Абонента, за узгодженням з Водоканалом, може бути встановлена плата за скид понаднормативних забруднень (не більш, ніж на рік), яка рахується за встановленим нормативом плати (Нп), об’ємом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Vпз) і коефіцієнтом кратності (Кк).


7.10. Для розрахунку плати за скидання стічних вод з перевищенням ДК використовуються дані лабораторії Водоканалу або результати контрольної проби (у випадку відкриття та аналізу контрольної проби незалежними лабораторіями, що акредитовані у даній галузі досліджень). При розбіжності в результатах аналізів перевагу мають результати, що надані незалежною лабораторією.


7.11. Плата за скид Абонентом стічних вод з перевищенням ДК, установленим разовим аналізом, стягується за час від попереднього аналізу, проведеного Водоканалом, до моменту зафіксованого порушення, але не більше трьох календарних місяців. Підвищена плата стягується за весь об’єм стічних вод, скинутих Абонентом за цей період (п.3.6. “Інструкція про встановлення та стягнення плати...”, Наказ Держбуду України № 37).


7.12. Плата за скид до міської каналізації понаднормативних забруднень здійснюється Абонентом відповідно до рахунків, що виставлені Водоканалом і розподіляється таким чином:
 • 20 відсотків - перераховуються Водоканалом до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворені в складі міського бюджету;
 • 80 відсотків – залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються за погодженням з Сєвєродонецькою міською радою на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційних мереж, а також на розвиток каналізаційного господарства міста.
7.13. При неявці представника Абонента до місця відбору проб на протязі (для підприємств, що працюють цілодобово - більш ніж 30 хвилин, для підприємств, що працюють за нецілодобовим графіком: в робочий час - більш ніж 30 хвилин, в неробочий час - 1,5 години) з моменту повідомлення, при незгоді Абонента на обстеження підприємства та відбір проб, при зволіканні з оформленням перепустки представникам Водоканала на територію підприємства, при неможливості відібрати пробу стічних вод у контрольному колодязі з вини Абонента, Водоканал виставляє Абоненту рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.


7.14. При навмисному приховуванні Абонентом факту скиду об’єму стічних вод понад дозволене або невчасному наданні інформації про скид в міську каналізаційну мережу стічних вод, що містять забруднюючі речовини в концентраціях, що перевищують дозволені, з Абонента стягується плата в семикратному розмірі встановленого тарифу.


7.15. У випадку застосування до Водоканалу штрафних санкцій за понаднормативне скидання стічних вод на очисні споруди ЗАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”, Водоканал пред’являє регресний позов на суму збитків завданих Абонентом – порушником. Позов пред’являється за часовий проміжок, виставлений ЗАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот” Водоканалу пропорційно до обсягу скинутих за цей період стічних вод. У разі примінення штрафних санкцій до Абонента за скид понаднормових стічних вод регресний позов за це порушення не застосовується.


7.16. Каналізаційна система Абонента відключається від міської мережі водовідведення (при наявності технічної можливості) після письмового попередження у випадках :
 • відсутності або після розірвання Договору у встановленному законодавством порядку;
 • несплати або несвоєчасної сплати послуг Водоканалу;
 • при порушенні п.4.6. – 4.7. цих Правил;
 • невиконання Абонентом умов Договору, даних Правил та заходів з нормалізації якості та режиму;
 • незадовільного технічного стану каналізаційних мереж, пристроїв та споруд, що перебувають на балансі Абонента ;
 • відмови Абонента від участі у відновленні зруйнованих з його вини мереж і споруд;
 • самовільного приєднання до мережі водовідведення;
 • недотримання Абонентом визначеного режиму водовідведення;
 • безпідставної (не надано протокол розбіжностей) відмови Підприємства укласти Договір з Водоканалом.
Відключення Абонента здійснюється у термін не менш ніж за 5 діб після попередження Водоканалу.


За збитки Абонентів-порушників Водоканал відповідальність не несе.


7.17. У випадку загрози виходу з ладу мереж міської каналізації та порушення технологічного режиму міських каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення цих Правил, каналізаційна мережа Абонентів відключається після усного попередження негайно.


За збитки Абонентів Водоканал відповідальність не несе.


7.18. При відсутності технічної можливості відключення від міської мережі за порушення, що наведені у п.7.16., після одержання офіційного попередження Абонент сплачує за послуги Водоканалу в розмірі основного тарифу за весь об’єм стічних вод, скинутих за час порушення.


7.19. При відсутності даних про об’єм стічних вод, скинутих Абонентом під час порушень обумовлених у п. 7.11, розрахунок обсягу виконується на весь об’єм стічних вод за останні три місяця.


7.20. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладання) Кзаг розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:


Кі=((Qi * Ші)/ ∑(Qi * Ші)) * Кзаг,


де: Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.


Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-й Абонент, м3/доб;


Ші – сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го Абонента.


7.21. Якщо Абонент відмовляється від участі в роботах по відновленню зруйнованих мереж і споруд, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені Правилами в п.п. 7.16, 7.17.


7.22. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Абонентів (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями і інше, див. п.4.6-4.7), які приводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Абоненти відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням своїх сил та засобів.


7.23. Для Абонента, для якого встановлена причетність до загазованості колекторів, що може привести до руйнування каналізаційної мережі та несе загрозу життю та здоров’ю обслуговуючого персоналу, Водоканал встановлює плату за скид понаднормативних забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5 до усунення причин загазованості. При невиконанні Абонентом заходів по дегазації, Водоканал застосовує заходи відповідно п.7.16. даних Правил.


7.24. За несанкціонований злив рідких відходів, відсутність Договору на їх злив та очищення (або після закінчення терміну його дії) Перевізник сплачує за послуги Водоканалу у п'ятикратному розмірі основного тарифу до оформлення Договору.


7.25. При порушенні Перевізником правил збору і вивозу рідких відходів (розд. 5) сплата за приймання рідких відходів стягується в десятикратному розмірі встановленого тарифу.


7.26. Абоненти, що підключились до каналізаційної мережі без Договору з Водоканалом відключаються від каналізації після офіційного повідомлення (див. п.7.16.).


7.27. У випадку систематичного порушення Правил та невиконанні Абонентами природоохоронних заходів Водоканал має право, попередивши Абонента (письмово та телефонограмою), обмежити йому відпуск води та обсяг скиду у міську каналізацію, відключити його від мереж водопроводу і каналізації та розірвати з ним Договір.


7.28. За недотримання вимог Правил та інших нормативно-правових актів регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків та заподіяння збитків Водоканалу, які сталися внаслідок порушення Абонентом вимог цих Правил Абоненти несуть відповідальність, передбачену законодавством.


 


Секретар міської ради                                                                                                     А.А.Гавриленко


 Додаток до рішення № 377 від «29» березня 2011року
Эта информация опубликованна 15-04-2011 и прочитанна 5342 раз.


Назад